सूचना तथा समाचार

०९ मंसिर
२०७८

लिलाम बढाबढको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

Staff Nurse Interview Schedule Notice

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

HA Interview Schedule Notice

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

Radio grapher Interview Schedule Notice

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

COVID Contract Vacancy for Various Position

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

MO Interview Schedule Notice

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८
१७ श्रावण
२०७८

Rescheduling of Interview of Various Post

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८
१७ श्रावण
२०७८

Radiography and HA COVID Contract Result

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

COVID Contract Staff Nurse Interview Schedule

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

Biomedical Technician Vacancy

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८