कर्मचारी विवरण

...

श्री कृष्ण गुरागाई

ना.सु.

9852075577

...

श्री शारदा गौतम

लेखापाल

9849421248

...

श्री निरोज दहाल

सह-लेखापाल

dahalniroj7@gmail.com

9851161598

...

उमेश शर्मा

खरिदार

9846155484

...

श्री राजन आचार्य

खरिदार

9851156649