News & Notic+

10 Oct
2022

मेडिकल (सर्जिकल) सामाग्री आपुर्तिका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सुचना

Read More
09 Oct
2022

ल्याबरोटरी सामान खरिदको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

Read More
09 Oct
2022

नि:शुल्क ‌औषधी तथा औषधी जन्य सामाग्री आपुर्तिका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सुचना

Read More
21 Sep
2022

छपाई तथा कार्यालय सञ्चालनका सामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Read More
15 Sep
2022

सरसफाई जनशक्ति सेवा करारमा लिने बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

Read More
17 June
2022

“Bio-Chemistry Analyzer” खरिदको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी संशोधन सूचना

Read More
14 June
2022

“Bio-Chemistry Analyzer” खरिदको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

Read More
09 June
2022

Portable Patient Isolation System(Nagative) को लागत अनुमान पेश गर्ने सुचना

Read More
02 May
2022

Colour Doppler Ultrasound Machine खरिदको लागि बोलपत्र आब्हानको सुचना

Read More
15 Jan
2022

राशन बन्दोबस्तीको सामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

Read More
21 Dec
2021

औषधी तथा औषधी जन्य सामाग्री आपूर्तिका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सूचना

Read More
25 Nov
2021

लिलाम बढाबढको सूचना

Read More
01 Aug
2021

Extension of Service

Read More
01 Aug
2021

Biomedical Technician Vacancy

Read More
01 Aug
2021

COVID Contract Staff Nurse Interview Schedule

Read More
01 Aug
2021

Radiography and HA COVID Contract Result

Read More
01 Aug
2021

Notice of EPS Remedical

Read More
01 Aug
2021

Rescheduling of Interview of Various Post

Read More
01 Aug
2021

EPS Health Notice

Read More
01 Aug
2021

MO Interview Schedule Notice

Read More
01 Aug
2021

COVID Contract Vacancy for Various Position

Read More
01 Aug
2021

Radio grapher Interview Schedule Notice

Read More
01 Aug
2021

HA Interview Schedule Notice

Read More
01 Aug
2021

Staff Nurse Interview Schedule Notice

Read More