Staffs Details

Name Bhakta Bahadur Khadka
Post Administrative officer
Phone
Email khadkabhakta@gmail.com
Name Sarada Gautam
Post Accountant
Phone 9849421248
Email
Name Niroj Dahal
Post Associate Accountant
Phone 9851161598
Email dahalniroj7@gmail.com
Name Anil K.C.
Post खरिदार
Phone 0
Email anilkc2nd@gmail.com
Name Prakash Sharma
Post na.su
Phone 9851160603
Email sharmaprakash98511@gmail.com